Hanuman chalisa malayalam pdf

Hanuman chalisa malayalam pdf 

ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ദേവൻ ആറാം ദേവൻ അവതാരമായ് അവതാരമായ് ഹനുമാൻസ്വാമി ഹനുമാൻസ്വാമിയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് കഷ്ടതകൾ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അതുപോലെ തടസ്സങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം അതുപോലെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയവും ഉണ്ടായി ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും അതുപോലെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് എല്ലാഅവയിൽ ഏറ്റവും കൂതറ പിശാചുക്കളെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയവും ഉണ്ടായില്ല അല്ല ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും അതുപോലെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു മാത്രമാണ് സ്ത്രീ എഴുതിയത് ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ഒരിക്കലും ശല്യം അതുപോലെ കഷ്ടതയും അതുപോലെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഹനുമാൻ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ തന്നെ

देते।

Also read:- Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam

Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam

ദോഹാ

ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |

വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||


ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |

ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||


ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |

ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര 

|| 1 ||


രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |

അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ 
|| 2 ||


മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |

കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ 

||3 ||


കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |

കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ 

|| 4 ||


ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |

കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ 

|| 5||


ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |

തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന 

|| 6 ||


വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |

രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര 

|| 7 ||


പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |

രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ 

|| 8||


സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |

വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ 

|| 9 ||


ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |

രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ

 || 10 ||


ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |

ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ

 || 11 ||


രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |

തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ 

|| 12 ||


സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ

അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ

 || 13 ||


സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |

നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ

 || 14 ||


യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |

കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ

 || 15 ||


തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |

രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ 

|| 16 ||


തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |

ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ

|| 17 ||


യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |

ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ

|| 18 ||


പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |

ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ

|| 19 ||


ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |

സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ

|| 20 ||


രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |

ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ

|| 21 ||


സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |

തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ 

|| 22 ||


ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |

തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ 

|| 23 ||


ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |

മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ

|| 24 ||


നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |

ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ

|| 25 ||


സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |

മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ

|| 26 ||


സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |

തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ

|| 27 ||


ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |

താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ 

|| 28 ||


ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |

ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ

|| 29 ||


സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |

അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ

|| 30 ||


അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |

അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ

|| 31 ||


രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |

സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ

|| 32 ||


തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |

ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ 

|| 33 ||


അംത കാല രഘുവര പുരജായീ|

ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ

|| 34 ||


ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |

ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ

|| 35 ||


സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |

ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ

|| 36 ||


ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |

കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ

|| 37 ||


ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |

ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ

|| 38 ||


ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |

ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ

|| 39 ||


തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |

കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ

|| 40 ||


ദോഹാ


പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |

രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||Credit


Album: Shree Hanuman Chalisa - Hanuman Ashtak


Singer: Hariharan


Composer: LALIT SEN, CHANDER


Author: Traditional (Tulsi Das)


Also read: Hanuman chalisa lyrics in hindi

Hanuman chalisa malayalam pdf

देते।

പ്രിയരേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് തങ്ങളുടെ ശക്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിന് രാമായണത്തിൽ ഇത് പലഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രീതിയിലുള്ള വരികൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന് പല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആരോ പറഞ്ഞു തരാം എഴുതിയത്തുളസീദാസ് ഹരി ചേരാ വിജയനാഥ് ഹൃദയം മഹേന്ദ്ര നിങ്ങൾ ആരാണ് പാടുന്നത് ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത് അവരുടെ പേര് പറയുക ആരാണോ അത് വായിക്കുന്നത് ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത് അവരുടെ പേര് പറയുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗുണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്

Hanuman chalisa malayalam pdf